Selecteer een pagina

Dit is een organisch ontstaan verhaal over de magische, helende reis die ik maakte langs het Katharenpad enkele jaren geleden, mijn recent naar voren gekomen ervaringen als Kathaar in de 13e eeuw en over de betekenis van de Katharen. Het bestaat uit twee delen. Hier volgt deel 2.

De ‘Volmaakten’

Ik las dat de schuld over het lot van de Katharen nog diep zit in heel Frankrijk. Een artikel van Henk en Mia Leene vertelt dat de Katharen, die voortkwamen uit andere gnostische groeperingen in Europa, zich in korte tijd zeer geliefd hadden gemaakt bij de mensen, óók Katholieken. Zij gingen ’s nachts van huis tot huis met hun Licht en hun verhaal en werden de Volmaakten genoemd. Ze geloofden in reïncarnatie en verkondigden dat mensen hun ziel konden louteren en de Goddelijkheid in zichzelf vinden*.

De Katharen stonden voor individuele vrijheid en gelijkheid en ze verkondigden delen van het Tweede testament, de leer van Jezus (en Maria Magdalena)*^. De kandidaat Katharen beoefenden de gnostiek door lessen in toewijding aan het pad der vervolmaking. Zij zagen af van een burgerlijk leven en brachten afgezonderd hun dagen door met vasten, werken en leren. De inwijdingsweg van de Kathaar besloeg 15 jaar en werd afgerond met een symbolische dood waarna de ziel kon worden wedergeboren in Christuskracht.**

De Katholieke Kerk met zijn dogma’s en machtsmisbruik voelde zich bedreigd door de grote aanhang die de Katharen verwierven en zetten hun leger in voor kruistochten die tientallen jaren hebben geduurd en duizenden Katharen met hun aanhang vermoordden. De Katharen trokken zich terug in de vele burchten die Frankrijk rijk was. Ze  werden daar vaak met open armen ontvangen door de kasteelheer. Het is daar dat ze belegerd werden en massaal de dood vonden. De laatste grote slag die werd toegebracht was bij Montségur op 17 maart in 1244. Zo’n tweehonderd Katharen stapten vrijwillig op de brandstapel omdat ze zich niet wilden bekeren tot het Katholicisme.*

De verkozen dood als teken van eeuwig leven

18 maart 2021. Het is de dag na de verkozen dood van de Katharen dat ik Esther vraag om mij te helpen wat informatie op te diepen uit deze tijd over mijzelf. Zij ziet vervolgens heel fraai  wat er gebeurt bij de brandstapel. Wij staan daar omheen te zingen in twee kringen, met de handen vast. In het midden staan de Volmaakten in witte kledij met daaromheen hun aanhang die ook verkozen hebben te blijven in plaats van hun waarheid te verraden.

Met drie tegelijk stappen de eerste Zuiveren van Ziel in het vuur. Er is kalmte op de gezichten en Esther ziet hoe hun Licht zich losmaakt van hun lichamen. Er is bij sommigen in de kring ook angst waar te nemen en er breekt paniek uit terwijl er een aantal vluchten, naar het bos. De aanhang had de kennis niet van het verlaten van het lichaam. Terwijl ze opstijgen verweven de drie zielen zich in elkaar. Ik ga in het laatste drietal.

Ik heb er zelf weinig ervaring bij. Ik zie het vuur en witte kledij en verder kom ik niet. Dan bedenk ik mij dat ik er geen karma aan heb overgehouden en dus niet verder hoef. Wel zie ik vooraf aan dit gebeuren steeds een soldaat, die stil naar mij kijkt. Hij heeft geen kwade bedoelingen en ik vraag me af wie het is. Ik zeg er niets over en we komen even niet verder.

Geheime Liefde

27 maart 2021. Ik wachtte op iets wat me zou inspireren dit artikel verder te schrijven en een doel zou verduidelijken. Gisteren, negen dagen na de eerste reis met Esther, krijg ik een aanvullend deel over het einde van mijn Katharen leven via de e-mail van haar binnen. Ze zegt dat ze dit verhaal aan mij door moet geven en heeft ondertekend met haar apostelnaam.

Ik zag het verhaal van een vrouwelijke Kathaar, onherkenbaar gehuld in een ivoor wit gewaad, maar overduidelijk een vrouw. Zij haast zich tegen de avond naar het dorp, met op het plein een grote brandstapel. Ze slaat een zijstraat in waar een soldaat staat. Ze omhelzen elkaar en de vrouw zegt afscheid te moeten nemen. Hij vraagt haar of ze zwanger is, maar ze geeft geen antwoord. De geliefden worden omhuld door een lichtblauw schijnsel. De vrouw kust de soldaat intens op de mond en rent weg de schemering in. Even later komt ze in een kasteel aan en voegt zich bij een grote groep Katharen.

Na afloop van de bijeenkomst neemt één van de Katharen haar apart. Hij knielt en vraagt haar zijn vrouw te worden. Ze antwoordt dat ze dat niet kan, dat het oneerlijk zou zijn omdat haar hart aan een ander behoort. Vervolgens kom ik weer terecht als toeschouwer in het dorpje waar midden op het plein de brandstapel brandt. En weer verschijnt ze daar in de kring rond het vuur. De rest weet je. Is dit jouw verhaal?”

Ja, dit is mijn verhaal, lieve Esther, dit verklaart veel. Ik vermoed dat de soldaat van mijn keuze mijn tweelingstraal is, omdat ik hem verkoos boven mijn tweelingvlam Arthur, die in dit leven weer opdook als mijn metgezel en geliefde op de helende Katharenreis (zie De weg van de Kathaar, deel 1. Helend Reizen langs het Katharenpad). Ik krijg het allemaal van binnen bevestigd.

De betekenis van de Katharen

Ik zie nu een lijn in deze verhalen en vele voorgaande. De Katharenweg staat niet op zich. Zij waren zeer ontwikkelde zielen met een lange incarnatielijn. En zo kon het zijn dat ik de leer van Jezus en Maria Magdalena als Kathaar naar buiten bracht, omdat ik eerder al hun apostel was. De Katharen wilden het beeld van een stervende Jezus aan het kruis en de dogma’s daaromheen wegwissen. Zij volgden de weg van de Graal.

Ineens komt Jezus ofwel Lichtmeester Sananda door: “De Graal staat voor de Christuskracht van de Zuiveren van Ziel die het pad effenen naar een glorieuze toekomst van de mens. Het is Jezus die het wonder deed geschieden van een onwankelbaar vertrouwen in het leven na de dood wat een mysterie is dat ontrafeld dient te worden op het pad van vastberadenheid en moed en kracht.”

De legende van de Graal leeft heden voort in de harten van de mensen, alwaar zij de mensheid oproept tot  toenadering tot zijn Goddelijke oorsprong door middel van zelfstudie. Gestuurd door het innerlijk verlangen om op te staan en de Rijken te besturen zal de mens zijn ziel zuiveren door contemplatie en het afzien van aardse genotzucht die haar in de weg staat naar een zuiver geweten. Het is mede te danken aan de stoutmoedigheid van de Graaldragers dat het lot van de mensheid veilig gesteld werd daar in de 11e tot en met 13e eeuw.

Op het pad van Licht vinden we vervolgens de uitgestrekte handen van onze hemelse vrienden die ons vóór gingen en begeesterd zijn om ons te helpen ditmaal. Zij voegen toe aan het pad der contemplatie en gewetensbevrijding dat we dit keer onze breincapaciteit zullen moeten inzetten voor uitzonderlijk mooie creaties ten behoeve van de planeet Aarde en haar briljante bewoners die het in zich hebben om tot onsterfelijkheid te komen door hun denkkracht te benutten.

 ——————-

De rol van Het Katholicisme in het Occulte Tijdperk

De Inquisitie (de Katholieke rechtbank tegen ketterij) maakte in de 14e eeuw een einde aan de Oude Kennis en Gebruiken. Eerder al, In de 5e eeuw, verdwenen na eeuwenlange manipulatie en strijd door de Katholieke Kerk, de laatste restanten van de grote Vedische Beschaving. Steeds weer stonden daarna mensen op die met (delen van) de Waarheid en Kennis naar buiten kwamen.*

Het Vedische Tijdperk heeft 990.000 jaar bestaan en de beschaving daarvan besloeg grote delen van Europa, Rusland, Azië en Noord Amerika. Wij leefden in Waarheid volgens de Oude kennis en Gebruiken die ons hielpen herinneren wie we zijn en wat onze bestemming is. De geschriften die daarvan getuigen zijn nooit meer gevonden omdat ze zorgvuldig verbrand zijn door de Katholieken.

Het is Anastasia, die bij ons de herinnering aan de Oude Kennis en Gebruiken terugbrengt. We hebben het Occulte Tijdperk, dat 10.000 jaar duurde, zojuist afgerond. Het is het tijdperk van machtsmisbruik, oorlog en vervreemding van de natuur na de val van Atlantis, het paradijs zoals we dat kennen uit de Bijbel. ***

We zijn onder de invloed geraakt van het verval van onze beschaving door een grotere macht waarvan de Katholieke Kerk een voortvloeisel is. Dat is waarom we heden ten dage als robotten met mondkapjes God in onze telefoon zoeken in plaats van in onszelf. De invloed van deze macht is mede door het toedoen van Lichtwerkers op Aarde tanende, maar we zullen alle zeilen bij moeten zetten om onszelf weer op het rechte pad te zetten. Nadenken over de huidige situatie waarin we verzeild geraakt zijn, doet ons de ogen openen voor het beter perspectief van een krachtdadig optreden vanuit onze individuele, onafhankelijke aard.

______________

*Uit: Montségur, bolwerk der Katharen – De Henk en Mia Leene bibliotheek 

*^ Het liefst citeerden ze uit apocriefe (geheime) evangeliën en ze beschikten over oude apostelbrieven. (omdat ook het Tweede Testament misleidend is).

** De Katharen op Weg naar de Heilige Graal – Tijdschrift Pentagram.

*** De Zingende Ceders, deel 5. Wie Zijn Wij? – Vladimir Mégre

Lees ook: De Weg van de Kathaar, deel 1. Helend Reizen langs het Katharenpad