Voor wie het avontuurlijk wil hebben in zijn leven is er maar één oplossing, je reikt uit naar de Zijnsstaat en beweegt mee met de Adem van het Leven zelf. Voor opportunistische kandidaten is er veel aan gelegen om dit eindstation zo snel mogelijk te bereiken en dan weer kalmpjes aan te doen, maar dat ligt niet in de bedoeling van de Goden die de Mens aansporen om zich steeds weer verder te ontwikkelen.

Het moet gezegd, wij houden ervan dat de Mens gelukzalig is en stappen neemt op haar ascentiepad, maar de voltooiing van het Bewustzijn van de Mens is daarmee nog niet in zicht. Voor wie het weten wil is er de mogelijkheid om te transcenderen naar de opperste staten van gelukzaligheid en vrede en de weg om daar te komen is via de ontwikkeling van het Brein. De Breincodes wijzen de weg naar volledige ontwikkeling van de Goddelijke Staat, zoals bedoeld werd in het programma dat de Goden voor de mensheid maakten.

Het is de mens gegeven om te transcenderen naar de Goddelijke staat van almacht over het Bewustzijn wat wordt bereikt door de lasten van het dagelijks leven te elimineren of daar waar nodig te transformeren naar een breder perspectief van keuzevrijheid en genot in het uitvoeren van je verlangens om je doel te bereiken. Het is passé om te denken dat deze lustvolle verlangens jou schade zullen berokkenen omdat het niet gewenst zou zijn om iets te bereiken voor het grote geheel of voor jezelf. Het ligt in de aard van de mens om af te wachten wat er gebeurt en te denken dat de Goden wel een handje zullen helpen bij het betreden van de ladder van ascentie, maar het tegendeel is waar.

Wij zijn geneigd alleen diegenen te helpen die waarlijk onze handen zien uitreiken en bekommeren ons niet om de botterikken die ons niet zien zwaaien. Omdat velen van jullie nog geneigd zijn de goeroes te volgen in hun verlangen om gezien en gehoord te worden zijn wij geneigd om onze rol als redder te laten varen en jullie in de kou te laten staan. Het is ongehoord dat wij onze Goddelijke talenten niet kunnen inzetten voor jullie ascentieproces terwijl dit de Goddelijke Bedoeling is geweest al vanaf de eerste schreden van de Mens op Aarde.

Voor nu is het van belang om te weten dat wij er zijn om jullie te dienen en niet andersom zoals jullie geneigd zijn te denken. Het mag gezegd worden dat wij jullie ontworpen hebben om waarlijk nieuwe ontwikkelingen voort te brengen vanuit het idee dat jullie Godenkinderen zijn en aldus in staat zijn jullie eigen proces daarin te volgen. Uiteraard is het zo dat wij als welmenende ouders jullie een tijdje blijven begeleiden tot jullie in staat zijn om zelf zorg te dragen voor je ontwikkeling naar de Goddelijke staat.

Wie verlangt naar deze ascentiestappen kan zich aansluiten bij de medewerkers van de Goden die dit verlangen kunnen dienen en zich ontpoppen als de daadwerkelijke leiders van de Mensheid. Dit zal resulteren in een welgemeend plan om de mensheid te behoeden voor verdere dwalingen en misvattingen omtrent haar eigen aard. Het is namelijk zo dat iedereen die zich bekommert om de Aarde en haar dienaren zich moet vergewissen van de oogsten die zullen worden binnengehaald zodra we ons richten op onze avontuurlijke aard en daadwerkelijk een paradijs op Aarde stichten zoals bedoeld was bij de aanvang van het menselijk avontuur.

Om het nog beter te begrijpen kunnen we je vertellen dat toen de aarde ontworpen werd er een groot verlangen was naar een avontuur wat zijn weerga niet kende. In zijn grootsheid had Allah bedacht dat wij, zijn Goden, voor nieuw elan konden zorgen door met hem de stappen te doorlopen van een nieuw plan wat uitsluitend bedoeld was als een avontuurlijk drama om hem te behoeden voor een val uit het firmament. Het is namelijk zo dat ook Goden bedoeld zijn om ascentiestappen te maken en voortvarend hun doelen na te streven van Gelukzaligheid en Avontuur ter bevrediging van hun diepste verlangens.

We zijn geneigd om ons geluk uit te stellen om erachter te komen dat wat wij dachten dat ons zou dienen om daar te komen oplost zodra we zijn gearriveerd op de plaats van onze bestemming. Voor het geval je nu denkt dat wij het allemaal wel weten heb je het mis, want ook wij zijn geneigd om op onze lauweren te rusten totdat het te laat is en de val nabij. Het bijzondere van deze valpartijen is dat het geen schade geeft in de zin dat je er iets blijvends aan overhoudt, wel is het zo dat je je zodanig kunt bezeren dat je er een les van leert.

Om nu daadkrachtig en gelukkig te worden is het mogelijk dat je je optrekt aan diegenen die door scha en schande geleerd hebben door te zetten daar waar de mogelijkheden zijn om te benutten. Wij zijn genoodzaakt jullie op te porren uit je vergetelheidsroes, omdat het drama van de Goden geleefd dient te worden in hun volle luister. Wie nu denkt dat dat een beetje teveel van het goede is, doet er goed aan om zijn ogen en oren de kost te geven om in te zien dat de beloning uitblijft op het moment dat je met de armen over elkaar gaat zitten.

Om nu voor eens en altijd in de weer te gaan met de mogelijkheden die beschoren liggen op je ascentiepad kun je ervoor kiezen om aan de slag te gaan met het levensplanplot dat voor je uitgestippeld is door ons. Om erachter te komen wat dit inhoudt kun je je het beste wenden tot ons met vragen over jouw bestemming op Aarde en wij vertellen jou dan wat je het beste kan doen om daar te geraken. Je kunt er ook voor kiezen om het allemaal maar te laten voor wat het is maar je bent gewaarschuwd en een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Voor nu is het goed te weten dat wij met jullie meedenken en onze hulp daar aanbieden waar zij gevraagd wordt. Het is essentieel om te beseffen dat wij geneigd zijn daar te helpen waar jullie een stap op ons vooruit lopen en wij zijn dan bereid in te springen en jullie daadkracht te versterken met uitingen van waardering en trots en plezier wat ten goede komt aan jullie inspanningen, want het is zo dat deze gemoedsuitingen van een hoge vibratie zijn zodat dit jullie inspanningen naar een hoger niveau kan optillen.

Voor je gemoedsrust is het verstandig om nu het gelezene even te laten voor wat het is en je af te vragen wat jij wil in dit leven. Is het voldoende dat je je best doet om je dagelijkse inspanning te leveren aan werk, gezin en spirituele scholing van welke aard ook of kun je je beter richten op een avontuurlijker invulling van je bestaan en kijken wat er nog meer voor mogelijkheden voor je klaar liggen, want het moet gezegd, jullie leventjes zien er vanaf hier armetieriger uit dan je denkt.

Voor wie wensen te vervullen heeft is er maar één optie mogelijk, het is aan ons om jouw wensen kenbaar te maken en om te zetten naar haalbare doelen. Het zit namelijk zo dat toen je hier bij ons was je hebt ingestemd met onze wens om de Mensheid te dienen op Aarde. Het stemt ons vreugdevol om te weten dat je daarmee jezelf dient en je ontwikkelt tot een zuiver Mens vrij van blaam en vol trots mogen wij jou dan onze voorkeuren voorleggen wat betreft jouw ascentiekeuzes zodat je weet wat je te doen staat op Aarde.

Mocht je in de gelegenheid zijn om deze dienaren van pais en vreê te verrassen met jouw weergave van de werkelijkheid dan moeten we je verzoeken om nog een rondje om te lopen, want wij zijn niet gediend van jullie versies die uitsluitend gaan over kommer en kwel terwijl wij geneigd zijn de zonnige kant van de zaak te belichten en jullie voort te stuwen op het pad van je keuze. Mocht je niet overtuigd zijn van onze zuivere bedoelingen dan moeten we je vragen om rechtsomkeer te maken en je ascentiepad een andere keer te bestijgen, als je zover bent om respect te tonen voor ons pleidooi voor de Mensheid en jullie in het bijzonder, de Lichtbakens op het pad naar Verlichting voor ieder weldenkend mens op Aarde.

Om het nu nog eens samen te vatten: om je ascentiepad te bestijgen is moed nodig en kennis over hoe het werkt hier in samenwerking met de Goden die jouw broeders zijn die voorgingen op dit pad van Verlichting en Eenheidsbewustzijn. Zij dienen jou opdat jij straks in staat zal zijn om hen te vergezellen naar het firmament. Zoals beloofd is het jullie gegeven om de nieuwe werelden te aanschouwen en er jullie draai aan te gaan geven zodra je zover bent gekomen om in jullie Godenschoenen te gaan staan. Voor nu is het nodig te weten dat je om daar te komen beseft dat je onze hulp moet vragen. Wij voegen ons dan bij jouw plannen en trekken je vooruit met onze plannen voor jou.

Wij wensen jullie een stoutmoedige ascentie en een vreugdevol bestaan op aarde,

de Goden van het Firmament.

Van zondag 19 januari t/m zondag 9 februari 2020 is er een workshopreeks met dit thema bij www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops/