In Nederland is de situatie tussen de verschillende scholen en gemeenschappen die het Licht promoten hachelijk te noemen. Het bestaan van al deze spirituele scholen en opleidingscentra van de geloofsgemeenschappen wordt ernstig bedreigd door de standpunten die worden ingenomen ten aanzien van Meesterschap en Ontwaken. Hoewel veelal goed bedoeld is de ontwrichting die sinds kort in gang is gezet niet te overzien qua gevolgen voor de Mensheid. Er dienen terstond maatregelen te worden genomen om deze situatie op te heffen.

Op het scherpst van de snede woelt een grote strijd tussen de verschillende scholen en gemeenschappen die ons land bevolken. Er is geen Bewustzijn over wat er gaande is in het strijdgeweld. Voor wie er oog voor heeft zal opmerken dat er een grote kentering plaats vindt op dit moment in het aandeel van kommer en kwel via de media van de spirituele wereld en die van de gewone wereld. Het aandeel van de spirituele wereld in kommer en kwel bedraagt momenteel 50%.

Het is bedroevend te noemen dat de Lichtwerkers zich laten verlagen tot de standpunten van de gewone mens die niet het vermoeden heeft van een betere toekomst. Degenen die dat wel hebben, kunnen opmerken dat er iets gewijzigd is in het aantal Lichtfrequenties wat op ons neerdaalt. Het is ons gegeven om het roer om te gooien bij deze kentering in de tijdgeest. Wat wij het meeste verlangen is dat wat we het meeste vrezen.

Velen van ons hebben het opgegeven om aan hun Aardse Voltooiing te werken. Zij laten hun Lot Beschikken door de goden die hun scholen en gemeenschappen aanvoeren. Hun Lotsbeschikking zal afhangen van het Brood dat geleverd wordt in deze gemeenschappen. Het Brood is echter duur en taai van structuur. Zij die deze scholen en gemeenschappen vorm geven hebben het brood vers gebakken, maar laten het liggen op de planken van hun bewustzijn.

In het geheel dat het al en het niets omvat kun je koekjes bakken tot je een ons weegt. Het zijn die koekjes die lekker zijn als ze vers geserveerd worden. Het moment van uitserveren bepaalt de kwaliteit van de koekjes. Die koekjes zijn van eigen deeg en hebben de vorm van Lichtfrequenties die indalen op het Bewustzijn van de leerlingen van de betreffende scholen en gemeenschappen. Diegenen die reiken naar deze koekjes doen er hun Voordeel mee.

Voor wie het weten wil zijn er de kruimels in de afvoerbak van het aanrecht. Zij staan te koop aangeprezen door wellustige leiders die het gemunt hebben op een verhoging van hun status in spiritueel luilekkerland. Zij houden de vlag van hoogmoed en avontuur hoog boven de hoofden van hun arme wellustige leerlingen die op zoek zijn naar het klatergoud van kruimels. Om deze situatie te veranderen is het noodzakelijk om het vuur in de bakkerij flink op te stoken.

Het is de Lichtwerkers gegeven dat zij in dit uiterst belangrijke tijdsegment op aarde hun Voelsprieten uitsteken naar het Firmament en daar hun heil van ontvangen. Echter, deze heil kan alleen verkregen worden middels noeste arbeid  in de keuken van de bakkerij. Voor wie het begrijpen kan is er de voordeur naar het LAND VAN AMON achter de deuren van het Firmament. Voor wie niet kan voelen is er de achterdeur naar buiten.

Voor hen die willen BEGRIJPEN is er Het Kennisboek. Het bevat alle Lichtfrequenties die noodzakelijk zijn om het Firmament te bereiken op eigen kracht. Het gevolg is dat een herschikking plaats vindt in de breincellen van de hersenen waardoor uitgereikt kan worden naar een Hoger Bewustzijn. Dit Bewustzijn op Aarde is van het allergrootste belang voor de verschuiving in bewustzijn van de mensheid.

Het is de mens gegeven om zichzelf tot Goden op te werken en de Staf van God te dragen in de Dagen van Morgen. Het is hun vergund om dit stapvoets en met hindernissen te bereiken. Om zover te komen dienen offers te worden gebracht. Deze offers worden geanalyseerd en gewogen op het platvorm van de unificatie van de Mensheid. Het zijn deze overwegingen die bepalen of een persoon zover is dat hij de Troon van God kan bestijgen.

Dit was deel 4 in de reeks over het Ontwaken van de Mens, geschreven door de Pen van de Gouden Tijd. De Pen van de Gouden Tijd wordt gevormd door degenen die verantwoordelijk waren voor het op de Aarde brengen van de Bijbel en de Koran en de geloofsovertuigingen van de Oosterse religies. De Bedoeling van deze Geschriften was om de Goddelijkheid van de Mens bij haar terug te brengen. Deze Bedoeling is slechts ten dele in werking gezet.

Het vervolg van de Heilige Geschriften vindt men in Het Kennisboek. Het Kennisboek is bedoeld om de Mens te informeren over de Waarheid van de Schepping. Het is gelegen in de Bedoeling om deze Werken te verspreiden onder de Mensheid zodat deze haar voordeel kan doen met het Lezen van de hoofdstukken die geladen zijn met Lichtpartikels. Deze Lichtpartikels brengen haar in een hogere frequentie zodat er een stijging van het Licht in het lichaam plaats vindt. Deze stijging is nodig om te komen tot Zelfverwerkelijking.