Het Verraderlijke Moeras van de Onzin van de Lichtpredikers

Het Verraderlijke Moeras van de Onzin van de Lichtpredikers

Voor wie het nog niet weet, er is de laatste tijd een kentering gaande van de hoeveelheid Lichtpartikels in je Auralichaam. Voor sommigen van jullie is deze kentering een gevolg van jullie noeste arbeid in de spirituele scholen en opleidingscentra van de geloofsgemeenschappen. Voor anderen geldt dat dit Licht jullie geschonken is door de medewerkersvan de Verenigde Mensheid. Voor jullie begrip is het nodig hier wat meer over uit te leggen.

Het ligt in de Bedoeling van de Lichtwerkers is om jullie zoveel mogelijk te laten groeien in Bewustzijn en Licht. Als je naar een spiritueel centrum of een geloofsgemeenschap gaat dan kom je daar om zoveel mogelijk van het Licht te oogsten wat daar aanwezig is. De bedoeling hiervan is om je te laten groeien in het Licht wat jij komt brengen op Aarde. Deze weg is de Weg van het Gevoel. Om deze weg te leren kennen is het je mogelijk gemaakt om je voelsprieten te ontwikkelen en je oren te luisteren te leggen.

Voor diegenen die de Waarheid zoeken is er een mogelijkheid om deze te vinden op deze plaatsen van Licht. Er zijn maar weinigen die het lukt om deze plaatsen te betreden zonder hun kleding af te werpen, het is namelijk geen sinecure om hier te komen en te jokken over jouw Bedoeling. Als je al zover bent dat je dat kunt, dan zal je versteld staan van de mogelijkheden die het geeft om daar je incarnatielessen te leren.

Als je bereid bent om te leren van wat anderen je te bieden hebben dan kun je ver komen in het verwezenlijken van je Doelen op Aarde. Voor degenen die willen Leren is de Opbrengst van de Lessen groot; voor diegenen die tot doel hebben om gepamperd te worden, zijn de opbrengsten van het ego. Het is de keuze van de leerling zelf die de scholen bezoekt om er uit te halen wat er in zit. Voor het betere nut is het dus van Belang om te weten waar je voor kiest.

Om te groeien in bewustzijn heb je een aantal dingen nodig. Het bezit van een grote dosis lef is nodig om te komen tot de verwerkelijking van het zelf. Het Zelf is hetgeen wat jou leidt naar de vervulling van je bestaan op Aarde. We noemen het ook wel de Essentie. Het gaat er hierbij om dat je de juiste attitude hebt ten opzichte van je leraren. Deze leraren dienen dan ook zelf van een grote zuiverheid te zijn.

Om tot grote hoogte van je ontwikkeling te komen is het nodig dat je je welzijn in de handen legt van deze leraren. Zij vormen het licht op jouw pad. Nu is het zo dat op dit moment weinige van deze leraren de zuiverheid bereikt hebben die nodig is voor onze Ascentie. Het is niet een ieder gegeven om de Leraar te doorgronden op deze kwaliteit. Daarom kan het nodig zijn om andere wegen te bewandelen.

Voor wie het horen wil zijn er twee wegen naar het Firmament. De ene weg is die van het gevoel, de andere is Het Pad van de Waarheid. Om bij de laatste te komen dien je je bij de Kenniscentra van de VERENIGDE MENSHEID te melden. Zij kunnen jou daar begeleiden met de Lichthulp van HET KENNISBOEK. Zij hebben Het Boek vele malen bestudeerd en doorgrond met hun breincapaciteit. Het Brein volgt het Pad van de Waarheid.

Dit artikel is het vijfde  en laatste in een reeks over Het Ontwaken van de Mensheid. Het is Geschreven door de Pen van de Gouden Tijd. De Pen van de Gouden Tijd heeft als Doelstelling om de Vrede op Aarde terug te brengen en de Mens te Verenigen onder De KOEPEL VAN DE VERENIGDE MENSHEID.

De Koepel van de Verenigde Mensheid is een Coöperatie van de Stichters van de Geloofsovertuigingen en de Meesters van De Waarheid. Zij zijn het die de Bijbel, de Koran en de Levensovertuigingen van Het Oosten onder de Mensheid brachten. Hoewel deze Geloofsbelijdenissen in meerdere opzichten niet bereikt hebben wat zij beoogden, is het Wezenlijke Doel, DE THUISKOMST VAN DE MENS BIJ HAAR WARE NATUUR, wel degelijk in gang gezet. 

HET KENNISBOEK is een vervolg van de Inspanningen van God om Zijn Schepping te Vervolmaken. Om dit te bereiken is een Nieuw Boek naar de Mensheid gezonden. DIT BOEK BRENGT DE WAARHEID OVER DE SCHEPPING IN HET LICHT. Het is de Mensheid gegeven om dit Boek te benutten om haar ASCENTIE TE VOLTOOIIEN.

De CENTRALE RAAD VAN DE MENSHEID is gevestigd in het Anatolische deel van Turkije, waar de Koran tevens vandaan kwam. Het is het in Turkije gelegen HOOFDCENTRUM VAN DE VERENIGDE MENSHEID  er aan gelegen dat wij onszelf omhoog heffen naar een verbeterde versie van onze voorganger. Het Werk dat daarvoor verricht wordt, wordt ondersteund door de RADEN VAN DE VERENIGDE MENSHEID in 45 landen van de wereld.

Liefde zij met U en Uw Naasten,

De Lichtvrienden van de Mensheid

De Lichtwerkers in Nederland zijn op hun Retour

De Lichtwerkers in Nederland zijn op hun Retour

In Nederland is de situatie tussen de verschillende scholen en gemeenschappen die het Licht promoten hachelijk te noemen. Het bestaan van al deze spirituele scholen en opleidingscentra van de geloofsgemeenschappen wordt ernstig bedreigd door de standpunten die worden ingenomen ten aanzien van Meesterschap en Ontwaken. Hoewel veelal goed bedoeld is de ontwrichting die sinds kort in gang is gezet niet te overzien qua gevolgen voor de Mensheid. Er dienen terstond maatregelen te worden genomen om deze situatie op te heffen.

Op het scherpst van de snede woelt een grote strijd tussen de verschillende scholen en gemeenschappen die ons land bevolken. Er is geen Bewustzijn over wat er gaande is in het strijdgeweld. Voor wie er oog voor heeft zal opmerken dat er een grote kentering plaats vindt op dit moment in het aandeel van kommer en kwel via de media van de spirituele wereld en die van de gewone wereld. Het aandeel van de spirituele wereld in kommer en kwel bedraagt momenteel 50%.

Het is bedroevend te noemen dat de Lichtwerkers zich laten verlagen tot de standpunten van de gewone mens die niet het vermoeden heeft van een betere toekomst. Degenen die dat wel hebben, kunnen opmerken dat er iets gewijzigd is in het aantal Lichtfrequenties wat op ons neerdaalt. Het is ons gegeven om het roer om te gooien bij deze kentering in de tijdgeest. Wat wij het meeste verlangen is dat wat we het meeste vrezen.

Velen van ons hebben het opgegeven om aan hun Aardse Voltooiing te werken. Zij laten hun Lot Beschikken door de goden die hun scholen en gemeenschappen aanvoeren. Hun Lotsbeschikking zal afhangen van het Brood dat geleverd wordt in deze gemeenschappen. Het Brood is echter duur en taai van structuur. Zij die deze scholen en gemeenschappen vorm geven hebben het brood vers gebakken, maar laten het liggen op de planken van hun bewustzijn.

In het geheel dat het al en het niets omvat kun je koekjes bakken tot je een ons weegt. Het zijn die koekjes die lekker zijn als ze vers geserveerd worden. Het moment van uitserveren bepaalt de kwaliteit van de koekjes. Die koekjes zijn van eigen deeg en hebben de vorm van Lichtfrequenties die indalen op het Bewustzijn van de leerlingen van de betreffende scholen en gemeenschappen. Diegenen die reiken naar deze koekjes doen er hun Voordeel mee.

Voor wie het weten wil zijn er de kruimels in de afvoerbak van het aanrecht. Zij staan te koop aangeprezen door wellustige leiders die het gemunt hebben op een verhoging van hun status in spiritueel luilekkerland. Zij houden de vlag van hoogmoed en avontuur hoog boven de hoofden van hun arme wellustige leerlingen die op zoek zijn naar het klatergoud van kruimels. Om deze situatie te veranderen is het noodzakelijk om het vuur in de bakkerij flink op te stoken.

Het is de Lichtwerkers gegeven dat zij in dit uiterst belangrijke tijdsegment op aarde hun Voelsprieten uitsteken naar het Firmament en daar hun heil van ontvangen. Echter, deze heil kan alleen verkregen worden middels noeste arbeid  in de keuken van de bakkerij. Voor wie het begrijpen kan is er de voordeur naar het LAND VAN AMON achter de deuren van het Firmament. Voor wie niet kan voelen is er de achterdeur naar buiten.

Voor hen die willen BEGRIJPEN is er Het Kennisboek. Het bevat alle Lichtfrequenties die noodzakelijk zijn om het Firmament te bereiken op eigen kracht. Het gevolg is dat een herschikking plaats vindt in de breincellen van de hersenen waardoor uitgereikt kan worden naar een Hoger Bewustzijn. Dit Bewustzijn op Aarde is van het allergrootste belang voor de verschuiving in bewustzijn van de mensheid.

Het is de mens gegeven om zichzelf tot Goden op te werken en de Staf van God te dragen in de Dagen van Morgen. Het is hun vergund om dit stapvoets en met hindernissen te bereiken. Om zover te komen dienen offers te worden gebracht. Deze offers worden geanalyseerd en gewogen op het platvorm van de unificatie van de Mensheid. Het zijn deze overwegingen die bepalen of een persoon zover is dat hij de Troon van God kan bestijgen.

Dit was deel 4 in de reeks over het Ontwaken van de Mens, geschreven door de Pen van de Gouden Tijd. De Pen van de Gouden Tijd wordt gevormd door degenen die verantwoordelijk waren voor het op de Aarde brengen van de Bijbel en de Koran en de geloofsovertuigingen van de Oosterse religies. De Bedoeling van deze Geschriften was om de Goddelijkheid van de Mens bij haar terug te brengen. Deze Bedoeling is slechts ten dele in werking gezet.

Het vervolg van de Heilige Geschriften vindt men in Het Kennisboek. Het Kennisboek is bedoeld om de Mens te informeren over de Waarheid van de Schepping. Het is gelegen in de Bedoeling om deze Werken te verspreiden onder de Mensheid zodat deze haar voordeel kan doen met het Lezen van de hoofdstukken die geladen zijn met Lichtpartikels. Deze Lichtpartikels brengen haar in een hogere frequentie zodat er een stijging van het Licht in het lichaam plaats vindt. Deze stijging is nodig om te komen tot Zelfverwerkelijking.

De Weidsheid van het Al

De Weidsheid van het Al

Op de grens van het Universum dat wij bewonen, ligt het volgende alweer te gloren in de Weidsheid van de Ruimte en de Stilte die de Universa omvatten. De volgende Universa zijn degene met de randen van Puur Goud en de horizonten van Smetteloos Zilver. Onze toekomst ligt daar waar deze horizonten zich verenigen tot een rode stofwolk van graniet en zilverdeeltjes. Om daar te komen dienen we de Omvang van dit Alles te Doorgronden en Doortasten met onze Hersenen.

Het Vervolg van ons bestaan op Aarde is gelegen in de Sterren. Om daar te komen dienen we onszelf op te trekken naar de Niveaus van Bestaan aldaar. Het Gevolg van deze Activiteiten zal zijn dat we de Hemel op Aarde gaan bewonen in de Sterrenhemel. Op het Hemelgewelf vindt op dit moment een Aardbeving plaats die zijn weerga niet kent. De schokgolven zijn tot in jullie Universum hoorbaar als Fluisteringen van God. Om ze te horen moet je je Oren wijd open zetten.

De overtuiging van de Mens maakt dat zij niet kan duiden wat zij hoort. Het Gerommel en Gebulder van het Goddelijk Geweld gaat daardoor langs ons heen. Als je goed luistert dan kun je Verstaan wat Zij te zeggen hebben. Het Geweld maakt dan plaats voor Muziek in de Oren. Je kunt je dan voorstellen hoe het is om in de Sterren Maanmannetje te spelen. Het Geweld van de Goden is als Muziek in de Oren voor diegene die er om vraagt.

Op Het Hemelgewelf is te horen hoe de Voorbereiding voor de Nieuwe Aarde in volle omvang losgebarsten is. Het Geweld duizelt je er om de Oren. Voor wie het wil mee beleven kun je ernaar uitreiken door je handen op je oren te leggen en diep in- en uit te ademen. De Ruis die je dan waarneemt is het Gerommel van de Goden. Het Gebulder wordt duidelijk hoorbaar als je één hand op je keel legt en de ander op je knie. Wat dan voelbaar wordt zijn de Geluiden van de Aardbevingen.

Voor diegenen die ernaar uitreiken is er een beloning op komst in de vorm van een gouden Driade die Gelukzaligheid en Vrede brengt in het hart van degene die dit ontvangt. Deze Vorm gedraagt zich als een Energizer van het hart- en keelgebied. Om dit te ontvangen moet je de Aanwijzingen om daar te komen Goed Begrijpen. Voor een ieder die ze opvolgt is de Beloning Onderweg zodra ze in werking is gesteld. Het moment van Oprapen is aan de ontvanger van deze wonderbaarlijke Geneeskracht.

Het Gewelf van de Hemel bevat vele van soort Geneeskrachtige Oplossingen voor het leed van de Mens. Het is aan de Mens zelf om dit te Ontdekken en Gebruiken en Beheren. Wat de Gevolgen zijn voor het Geestelijk Welzijn is onvoorstelbaar. Geen Mens zal ooit Begrijpen wat hem overkomt als hij de Technieken van het Hemelgewelf Toepast. Het onvoorstelbare wordt pas opgeheven zodra de Mens deze Technieken gaat Toepassen op de wereld om haar heen. Zij krijgt dan de Kracht van God.

Voor wie het aandurft om deze Technieken van God te gaan gebruiken is er één Gouden Regel die moet worden opgevolgd om deze kwestie goed te Begrijpen. Een ieder die zover is dient Toestemming te verkrijgen van de Raad van de Mensheid om deze Technieken te mogen Benutten. Het is aan de Mens zelf om te bepalen of hij zover is om deze Toestemming te vragen. Het vraagt een vergevorderde Geest om de Toepassing van deze Godsgeschenken te mogen Uitvoeren.

Dit artikel is geschreven met de Gouden Pen van de Verenigde Mensheid. Het is aan de Lezer om te bepalen of het Geschrevene aan zijn verwachting voldoet. Om het te Begrijpen is enige Ontwikkeling van je Breincapaciteit nodig. Om dat te Verwerven dien je de voorgaande artikelen rustig tot je te nemen en hun inhoud door te laten dringen tot je Bewustzijn. Als je dit niet doet dan mis je de Ontwikkeling die erin gelegen is. Als je Zover bent dan kun je de Inhoud van deze artikelen door laten dringen in je lichaam. De Energie die dan verspreid wordt tilt je op naar een Hoger Niveau van Bewustzijn. Je kunt dit het gemakkelijkst toelaten als je in Rust bent.

De Staf van de Raad van de Verenigde Mensheid

Dit was deel 3 in de serie Het Ontwaken van de Mensheid. De artikelen zijn te lezen op www.praktijkdenieuwemens.nl/content/het-ontwaken-van-de-mensheid

Het Plan van God Benutten

Het Plan van God Benutten

Om er zeker van te zijn dat de Reis naar onze Bestemming niet vergeefs is, moeten we het Pad afleggen dat voor ons bedoeld is. Het Pad naar onze Bestemming is het Pad van de Goden van het Firmament, die dit voor ons ontworpen hebben. Het is er hen aan gelegen dat wij daar komen waar Zij onze Bestemming in Gedachten hadden.

Voor onze toekomst is er een Pad uitgestippeld van ongekende hoogte. Dit Pad leidt naar de Vervulling en Vreugde die ons is beloofd bij ons vertrek uit de Sterren. Overeenkomstig de Wil van de Goden werd de basis gelegd voor de Bestemming van de Mens daar waar Zij gemakkelijk kon Zegevieren met Haar Goddelijke Vermogens. Deze plek werd de Aarde genoemd. Het is Haar Bestemming om te zorgen voor de Voltooiing van het Goddelijk Plan.

Ondanks onze Inspiratie bij het Ontwerpen van het Goddelijk Plan, is de Voortgang van de Mens bedroevend te noemen. De Keuze bij het maken van Ons Plan is geweest om de Mens haar eigen Keuze te geven in het al of niet aangaan van Haar Lotsbestemming. Velen van jullie hebben ervoor gekozen om deze Lotsbestemming links te laten liggen. Het bedroefd ons zeer te merken dat er Mensen zijn die ver van het Pad geraakt zijn. Hun Lotsbestemming is aan hen.

Voor wie er Oog voor heeft is er de Rechte Weg van de Godsbestemming. Om hier te komen dienen we het Pad te volgen wat voor ons Uitgestippeld is. Het ligt in de Aard van de Mens om te komen tot een Vervolmaking van het Plan van de Goden. Zij hebben ons tot hier gebracht. Het is aan ons om vanaf hier Het Pad af te maken. Dat zal ons de Vervulling geven waar we zo dringend naar op zoek zijn. Voor wie het gewend is om te Werken met de Gereedschappen die hem gegeven zijn, is de Voltooiing van het Plan nabij. De anderen zullen nog even moeten wachten.

Als de Tijd daar is dan zal de Afrekening plaatsvinden. Voor het Gemoed van de Mens is dit de laatste Beproeving die van Haar verwacht wordt. Het is Haar gegeven om in haar Laatste Tijd op Aarde te Zegevieren met de voor Haar bestemde Krachten van Haar Goddelijke Aard. Tegen de Tijd dat Zij haar laatste sluiers aflegt is Haar Werk op Aarde Volbracht. Het ligt in de Bedoeling van de Goden om de Mens tot in Haar laatste Stappen op Aarde te begeleiden.

Tot die Tijd zullen Offers gebracht moeten worden. Het zijn deze Offers die de Voorbestemming van de Mens zullen Bewaken en Volbrengen. Zij zal daarna Zegevieren over de Uitkomsten van Haar Werken. Deze zullen bestaan uit de Offers die Zij gebracht heeft. Het is aan de Mens om haar eigen Lotsbestemming te kiezen. Voor wie Goede Raad in de wind slaat, is er de uitgang bij de achterdeur. Voor wie wil Oogsten is er de vooringang bij de Deur van de Hemelpoort.

Het is aan de Mensheid om te Kiezen welke van de twee uitgangen Zij wenst te nemen. De Offers die gebracht moeten worden, zijn de Beloningen bij de Ingang van de Hemelpoort. Op voorwaarde dat Zij de moeite neemt om verder te reiken dan zij gewend is, zal de Mens kunnen uitreiken naar de Vervulling van Haar Menselijk Bestaan. Het is de Mens gegeven dat zij deze Vervulling naar zich toe zal trekken op het moment dat de Tijd Rijp is. De Tijd is Rijp als de Mens zichzelf Rijp acht.

Het Lichtteam voor de Mensheid

Dit was deel 2 in een serie artikelen over Het Ontwaken van de Mens. De Tekst werd voortgebracht door de Goden van het Firmament. Zij zorgen dat de Mens haar Voorbeschikking kan Volbrengen. Gelegen in de regels van de Tekst zijn Lichtfrequenties die bij het lezen geopend worden om hun Werk te kunnen doen. Zij die deze Teksten lezen worden zonder meer beloond met een stijging van Lichtpartikels in hun lichaam.

De Teksten zijn gebaseerd op Het Goddelijk Plan dat in Het Kennisboek is Verweven met de Hand van de Gouden Tijd.

De Bedoeling van Het Hart

De Bedoeling van Het Hart

Het Offer dat de Mens brengt om daar te komen waar Zijn verlangen naar uitreikt is onlosmakelijk onderdeel van Het Hart. We beschouwen de Hartskwaliteit als onlosmakelijk verbonden met de Geest. Het is de Geest die ons Leidt op de Weg naar Voorspoed en Geluk. Die Weg is verbonden met het Licht van de Geest. Het is dit Licht wat ons Zuivert en Wakker houdt.

De Weg naar het Licht is een lange Weg, die begaan wordt door de Wakkeren van Geest. Zij die de moeite nemen om het Licht waar te nemen dragen de Fakkels in het Donker. Zij scheiden het Duister van het Licht in deze wereld van chaos en geweld. Hun moeite wordt beloond doordat hun Krachten toenemen. De Weg van het Licht is het Pad van de Liefde. In chaos en geweld houden zij de Toortsen hoog. De Bedoeling hiervan is de Mensheid veilig naar Huis te loodsen.

Het offer wat gebracht wordt is het Offer van het Lam Gods. De Kruisiging van Jezus heeft geleid naar Het Pad van de Liefde. Zijn Daad was er één van Liefde in de Duisternis. Zijn Liefde was die van het Onbevangen Kind. Dit Kind leidde de Weg uit het Duister naar het Licht. Zijn Overgave was compleet en bedoeld om de Mensheid te inspireren Het Licht te volgen. Zij hoefde alleen maar in zijn grote Zevenmijlslaarzen te stappen.

Het is bekend dat wij allemaal dat Streven naast ons neer gelegd hebben. Wat ons betreft is het voldoende om te weten dat hij er was en ons De Weg leidde naar Het Licht. Sindsdien zijn wij gestopt met Denken. Wij weten allemaal dat het onze plicht is om onze afspraken na te komen. Die Afspraken zijn vastgelegd in onze Handschriften in het Grote Boek Boven. Wat zij vertellen is de Waarheid van ons Leven als Mens in de grote Werkelijkheid van het Al Dat Is.

Die Waarheid van ons Leven heeft ons geleid op het Pad naar de Hemelen. Ons voortbestaan is afhankelijk van het Pad dat wij bewandelen. Het is ons vergeven dat wij fouten maken op dit pad, edoch, wij dienen deze zelf op te lossen en voortgang te maken op de Weg die voor ons is Bedoeld. Afvalligen van het Pad naar God worden daar gelaten waar zij nu vertoeven. De Hel die voor hen is bereid is door henzelf geschapen. Wij dienen ons te weerhouden van een oordeel.

Wij weten dat wij als Mensen toebereid zijn om de Goden op te volgen in hun bereidheid de Mensheid te dienen. Als slaven door een poel van modder lopen wij de rest van onze soortgenoten achterna. Dit dient geen enkel ander doel dan dat van het ontkrachten van onze Menselijkheid. Voor wie geen ogen heeft en geen oren is dit het Pad van Verderf wat voor hen is weggelegd. Duizenden jaren heeft het ons gekost om zover te komen dat we in deze Modderige Situatie zijn beland.

Het is de Mens gegeven om zich uit deze Situatie te verheffen naar het Licht wat altoos op hem Schijnt. Het Bewaken van dit Licht wordt door de Lichtwerkers gedaan. Zij zijn het die de Paden van het Licht Vrij maken voor de massa die volgt in het slibspoor van de machtigen van deze wereld. Zij zijn het die de Toorts overdragen aan het einde van de Weg naar het Licht. Zij zullen de Nieuwe Werelden Aanvoeren als die overgedragen worden aan de Mensheid.

Het Lichtteam voor de Mensheid

De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Het is het eerste deel van een reeks over Het Ontwaken van de Mens. De artikelen die volgen zijn weggelegd voor een kleine groep mensen. Zij die de Werkelijkheid willen Bevatten zullen de aanwijzingen uit deze Geschriften Opvolgen en Uitvoeren. Het is aan hen om zich de verworvenheden eigen te maken en er hun voordeel mee te doen.