Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Praktijk de Nieuwe Mens-Babette Gijsen

Artikel 1:Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk de Mens gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende levering van diensten, zoals sessies en workshops, of anderszins.

Praktijk de Nieuwe Mens kan ten aanzien van haar diensten aanvullende voorwaarden laten gelden. Voor zover van toepassing zullen deze bij de informatie op de website over de betreffende sessies, workshops en dergelijke worden vermeld. Deze aanvullende voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden gelezen.

Artikel 2: Voorbehoud ten aanzien van informatie en prijzen

De op haar website of elders door Praktijk de Nieuwe Mens vermelde informatie en prijzen voor haar diensten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijswijzigingen en programma- en roosteraanpassingen.

Indien er voor ene workshop een wijziging in het programma wordt doorgevoerd, zal Babette Gijsen al aangemelde cursisten hierover zo spoedig mogelijk per e-mail informeren.

Of en zo ja onder welke voorwaarden sessies en workshops doorgang vinden, is steeds ter beoordeling van Praktijk de Nieuwe Mens.

Artikel 3. Aanmelding en betaling

Deelname of gebruikmaking van een dienst van Praktijk de Nieuwe Mens geschiedt door aanmelding door middel van het bestemde online aanmeldingsformulier, tenzij een andere wijze van aanmelden is overeengekomen. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.

Het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag dient direct bij aanmelding te worden voldaan, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 4: Annulering sessie

Bij annulering van een sessie tot 2 werkdagen voor de afspraakdatum, wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Het na aftrek van de administratiekosten

(eventueel) resterende bedrag wordt binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening. De administratiekosten worden niet doorberekend indien er gelijktijdig een vervangende sessie wordt geboekt.

Bij annulering of verplaatsing binnen 2 werkdagen voor de afspraakdatum, wordt de volledige sessieprijs in rekening gebracht. Een (live)sessie kan omgezet worden in een afstandssessie op het oorspronkelijk afgesproken tijdstip. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.

Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de sessie (live sessie) of niet (tijdig) aanmelden in geval van een afstand-sessie, blijft het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5: Annulering door Praktijk de Nieuwe Mens

In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van Babette Gijsen, dan wel in situaties van overmacht, behoudt Praktijk de Nieuwe Mens zich het recht voor om een workshop of sessie te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail, en in geval van annulering binnen 2 dagen voor de aanvang, ook telefonisch. Bij annulering worden de volledige kosten, voor zover ten tijde van de annulering door de deelnemer voldaan, binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers aan sessies en workshops aan Praktijk de Nieuwe Mens bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens en sessie-aantekeningen, worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij een deelnemer hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Praktijk de Nieuwe Mens kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan sessies, workshops of evenementen georganiseerd door Praktijk de Nieuwe Mens.

Artikel 8: Goede emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid

Voor het volgen van of deelnemen aan sessies en workshops zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, dan adviseert Babette Gijsen om dit met haar te overleggen vóór aanmelding voor een dienst. Dit hoeft geen belemmering te zijn. In sommige gevallen kan na toestemming van of in overleg met de behandelend arts/specialist of huisarts (alsnog) gebruik worden gemaakt van de diensten van Praktijk de Mens. Mocht er geen psychotherapeutische behandeling lopen en er is wel behoefte aan bij de cliënt, dan kan Babette Gijsen een indicatie stellen voor een traject psychotherapie bij haar of elders. Zie ook www.babettegijsen.nl

Bij overmatig gebruik van alcohol of drugs adviseert Babette Gijsen om geen sessies of workshops bij haar te volgen. Wel kan een traject psychotherapie bij haar in overleg, of elders, geïndiceerd zijn.

Artikel 9: Medische zorg

Diensten of producten van Praktijk de Nieuwe Mens dan wel adviezen die daaruit voortkomen zijn nooit bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze kunnen wel een bijdrage leveren aan het genezings- of helingsproces. Babette Gijsen adviseert om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar aanleiding van informatie die door Praktijk de Nieuwe Mens (online) wordt verstrekt.

Artikel 10: Toekomstvoorspellingen

Praktijk de Nieuwe Mens doet geen toekomstvoorspellingen. Informatie over toekomstige ontwikkelingen of gebeurtenissen kan echter wel tijdens een sessie, workshop of evenement bij Babette Gijsen doorkomen en door deze worden gedeeld met de deelnemer(s). Aan dergelijke informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Babette Gijsen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website van Praktijk de Nieuwe Mens gepubliceerd. Indien een

wijziging van wezenlijke belang is voor op dat moment al aangemelde deelnemers van workshops, cursussen en/of evenementen, dan zal Babette Gijsen hen ook persoonlijk informeren.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Praktijk de Nieuwe Mens is het Nederlands recht van toepassing.

Volg mij op Facebook

Contact

Praktijk de Nieuwe Mens

Zonneoordlaan 47-9

6718 TL Ede

06-24781246 

bgijsen@xs4all.nl

KvK: 27350759

IBAN: NL29ABNA0603208215
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Babette Gijsen